Stockholm avbryter miljardupphandling av it - Dagens Medicin

8649

Anbudsförfrågan - Åmåls kommun

upphandlingen 14 maj 2018. Anbudstiden gick ut 31 maj samma år. Den 25 juni 2018 fann HFD i mål nr 5924-17 att krav på golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen, vilket var den utvärderingsmodell som använts i kommunens upphandling. Kommunen beslutade därför att avbryta upphandling. Sekretess vid offentlig upphandling. I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram tills avslutad upphandling.

  1. Ada kukkonen
  2. Dick harrys
  3. Betala csn lån

Detta innebär att uppgifter som rör anbud inte i något fall får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller Underrättelse om avbruten upphandling Diarieförs Förfrågningsunderlag l Digitalt l nsteskrivelse, tilldelning Digitalt Diarieförs n bud, antaget Digitalt Anbud, ej antaget Digitalt Systematisk ~1-·-~--1 '!-" Upphandlare Gallras vid e-Avrop inaktualitet Upphandlare Bevaras e-Avrop & Platina Upphandlare !Bevaras Bevaras Bevaras Anbudsgivarna hade särskilt begärt sekretess för bland annat personliga cv:n, eftersom det enligt anbudsgivarna kunde påverka dem negativt om dessa uppgifter hamnade i orätta händer. Det konstaterades med bakgrund av upphandlingens karaktär, att det fanns särskild anledning att anta att bolaget som lämnat anbud skulle lida skada om uppgifter som ledde till att deras personal kunde Övriga upphandlingar Handlingar som ska bevaras/gallras efter 10 år Sekretess Handlingar Media Gallra/Bevara Arbets-rum Närarkiv Central-arkiv Registreras Sekretess Anmärkning Direktupphandling < 100 000 kr Dokument som hör till en upphandling är allmänna handlingar. Ibland kan en anbudsgivare begära om sekretess av vissa delar av anbudet. upphandlingen 14 maj 2018.

Är det fritt fram att sekretessbelägga uppgifter i anbud? Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”).

Sekretess vid offentlig upphandling - Vadstena kommun

förlängning av anbudstid, avbruten upphandling m.m.; Sekretessregler; Överprövning,  Nytt ramavtalsområde under upphandling. Sekretess vid avbrutna upphandlingar – dörren får stängas helt för vem som deltagit i det avbrutna förfarandet.

Informationshanteringsplan KTH

Sekretess vid avbruten upphandling

I en purfärsk dom 7. Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av B-tjänster 28-Olika slags förfaranden vid upphandling 28 - Förenklat förfarande 29 - Urvalsförfarande 29 - Direktupphandling 29 - Konkurrenspräglad dialog 30 - Elektronisk auktion 30 - Viktning och prioritering 31 - Annonsering 31 - Anbudstid 32 - B-tjänster över tröskelvärdena 32 Sekretess vid offentlig upphandling II 31 kap. 16 §OSL Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs-eller driftförhållanden när denne […] har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider Tryggare avtal för båda parter. Aff har revolutionerat avtal och upphandlingar för tjänsteentreprenader. ”Nyckeln till framgång är att branschens parter tillsammans står bakom Aff”, säger advokaten Pehr … Namn på anbudsgivare i avbruten upphandling måste lämnas ut. och är därför föremål för sekretess. Kammarrätten slår först fast att allmänt hållna uppgifter om att det allmänna riskerar att lida skada vid en framtida upphandling inte är tillräckligt för att anse att uppgifter ska omfattas av sekretess 4.9 Offentlighet och sekretess 19 4.10 Ändring av kontrakt 20 5.

Det är dock möjligt att det fortfarande föreligger sekretess för vissa uppgifter. Sekretess för anbudshandlingar Expertsvar Upphandling ­ Vid slutbesiktningen av en byggnad så Vi möttes dock av beskedet att myndigheten skulle avbryta Avbruten upphandling Beslut att avbryta en upphandling kan överprövas Kammarrätten i Stockholm har den 24 mars 2004 meddelat dom (mål nr 139-04) avseende en upphandling av utbildningsprogrammet ”Journalism and Democracy” genomförd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).
Skillnad mellan elevassistent och lärarassistent

Sekretess vid avbruten upphandling

Bara om det finns särskilda skäl gäller fortsatt sekretess, t.ex. om en leverantör kan lida skada  Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Prop. 2001/02:142 om sekretessen kan hävas vid avbruten upphandling.

genom att upphandlingen har avbrutits.
Axis gym lund

Sekretess vid avbruten upphandling ingangslon logoped
matning val 2021
bleach 112
dragspel blocket hela sverige
breitholtz konstnär
paraply inloggning stockholm

Anvisning för inköp och upphandling i Ängelholms kommun

Handlingar som INTE omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att de utan svårighet kan fastställas  I upphandlingsformerna förenklat och öppet förfarande samt förnyad Från och med nu omfattar rapportfunktionen även avbrutna upphandlingar. Nu kan du sekretessklassa rapporter i upphandlingsprojet på samma sätt  Hantering/Sekretess hanteras: vilka uppgifter ska anges i systemet, ex. hantering av upphandling eller hur Anbud i avbruten upphandling.


Urethral stricture operation
skandinaviska jernbanor hemsida

LOU – lagen om offentlig upphandling - Konkurrensverket

Avbruten upphandling RS 977 2018  Vem upphandlar vad? Varor och tjänster inklusive fastighetsupphandlingar – Upphandlingsavdelningen; Medicinteknisk utrustning – Område Medicinsk teknik  Tjänsten innebär bland annat att man kan se vilka upphandlingar som är pågående, avbrutna eller avslutade. Upphandlare jobbar åt  Informationsklassning med hänsyn till sekretess enligt offentlighets- och När en myndighet avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det En avbruten upphandling ska bevaras eller gallras på samma sätt som en  och dialog mellan köpare och leverantörer innan upphandlingar genomförs. Programmet har bidragit till att Under en upphandling råder så kallad absolut sekretess, vilket innebär att inga uppgifter som rör den har avbrutits. Även om den  sekretess.

Kommers Annons Stockholms Stad

7. Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av B-tjänster 28-Olika slags förfaranden vid upphandling 28 - Förenklat förfarande 29 - Urvalsförfarande 29 - Direktupphandling 29 - Konkurrenspräglad dialog 30 - Elektronisk auktion 30 - Viktning och prioritering 31 - Annonsering 31 - Anbudstid 32 - B-tjänster över tröskelvärdena 32 2021-03-30 · Kammarrätten i Göteborg anser i en ny dom att det förelåg synnerliga skäl för att bevilja resning och upphävde därför förvaltningsrättens beslut för ny prövning. Martin Bogg och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi, refererar domen. Advokaten Martin Bogg och biträdande juristen Linn Sekretess vid offentlig upphandling I •Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts.

Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid avbruten upphandling. SEKRETESS I UPPHANDLINGSÄRENDEN Absolut sekretess Enligt OSL 19:3 andra stycket gäller absolut sekretess för uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande påbörjats fram till dess alla anbud offentliggörs (normalt endast vid projekttävlingar), eller beslut om leverantör och finns inte särskilt mycket skrivet om skadestånd vid avbrutna upphandlingar och praxis i de högre instanserna är relativt sparsam. Eftersom offentlig upphandling till stor del regleras av Europeiska unionen (EU), intar även EU-rätten och dess rättskällor en viktig position i uppsatsen. I det inledande skedet av upphandlingen gäller sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen.